polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu Internetowego - www.fizjoterapia.sklep.pl

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu za pośrednictwem strony Sklepu przez Administratora danych osobowych oraz reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu, jest firma:

eMarketerka Maria Sabina
02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/68

NIP 7531252028
REGON 146360455

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

adres poczty elektronicznej:      kontakt@fizjoterapia.sklep.pl
numer telefonu kontaktowego:   +48 603 205 191

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez Administratora w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę przekazanych nam danych osobowych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów oraz połączeń z witryną w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z logowaniem, składaniem zamówienia oraz wykonaniem płatności elektronicznych są szyfrowane i zabezpieczenie protokołem SSL (Secure Socket Layer v3), pozwalającym na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie.

 

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe, które są gromadzone w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie, to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamawiającego (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania)
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamawiającego,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku firm).

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Klient powinien zadbać, aby podawane przez niego dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora są przetwarzane w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez Administratora danych (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:

 • rejestracja w Sklepie i/lub zapisanie się na newsletter - do czasu likwidacji konta w Sklepie / wypisania się z newsletter’a. Po tym czasie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 • realizacja sprzedaży - przez okres realizacji umowy. Po tym okresie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 • udzielanie odpowiedzi na pytania - przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

 

Udostępnianie danych osobowych

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym w celu realizacji zamówień, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / firmy spedycyjne (np. Poczta Polska, DPD, DHL, InPost)
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (np. PayU, eCard)
 • podmioty kredytujące / leasingodawcy (np. raty PayU)
 • dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi)
 • dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (np. kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z  art. 15-21 Rozporządzenia RODO).

Prawa te obejmują:

 • dostęp do treści danych osobowych - Klient może poprosić, aby Administrator wyeksportował ze swoich baz danych informacje jakie o nim posiada i przesłał je do Klienta w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 • poprawianie danych - jeżeli Klient stwierdzi, że przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Administrator jest zobowiązany to zrobić.
 • ograniczenie przetwarzania danych - jeżeli Klient uzna, że dla określonego procesu Administrator przetwarza jego dane osobowe w zbyt szerokim zakresie, ma prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania. O ile to żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na Administratora przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, Administrator przychyli się do żądania Klienta.
 • żądanie usunięcia danych - zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Administrator usunął ze swoich baz danych oraz dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Administrator usunie dane Klienta w możliwie największym zakresie z wyjątkiem danych, które Administrator ma obowiązek zachować na podstawie przepisów prawa (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności działań administratora). Dane osobowe Klienta, które Administrator musi zachować, zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
 • przenoszenie danych do innego administratora danych - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient ma prawo poprosić Administratora o wyeksportowanie danych, które zostały zgromadzone w toku wszystkich kontaktów i całej współpracy z Klientem, do odrębnego pliku w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku Administrator dalej będzie przetwarzał dane Klienta dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego został zgłoszony sprzeciw.

 

Wszelkie pytania i wnioski odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@fizjoterapia.sklep.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 603 205 191.

Klient, którego dane przetwarzane są przez Administratora, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Profilowanie w Sklepie Internetowym

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Klienta na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów.

Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie Klientowi rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Klienta lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.

Mimo stosowania profilowania to Klient ostatecznie podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 

Informacja o cookies.

Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 • cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu i umożliwiają prawidłowe ich funkcjonowanie. Są wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem umożliwiają powrót w to samo miejsce na stronie.
 • cookies trwałe - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co daje możliwość zapamiętania ustawień użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta (np. produkty dodane poprzednio do koszyka)
 • cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords)

 

Cel wykorzystywania plików cookies:

 • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem, Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

 

Linki do stron zewnętrznych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

Informacje Marketingowe

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Klientów praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl